Kontaktpersoner

Styrelsen

Funktion Namn Mail
Ordförande Torben Cederberg torben.cederberg@gmail.com
Vice Ordförande Johan Ejvind johan@ejvind.se
Kassör Anna Hagström annaehagstrom@gmail.com
Sekreterare Bo Blomquist bo.blomquist66@telia.com
Ledamot Börje Svensson borje@sgvrecording.se
Suppleant Jesper Johansson jesperjohansson314@gmail.com
Suppleant Marcus Perzon Holmberg -

Fiber/Bredband

Namn Mail
Börje Wennström anundshog18@telia.com

Garantiservice av avloppspumparna

Skandinavisk Kommunalteknik AB åtar sig 2 års garanti från installationsdatumet. Det innefattar också att EA-gruppen Västerås kommer och hämtar pumpen samt återinstallerar den efter service. Under reparationstiden tillhandahåller EA-gruppen en lånepump. För att garantin ska gälla, så gäller det att fastighetsägaren inte har spolat ner, eller på annat sätt utsatt pumpen för material som kan skada den!

Föreningen har inte tecknat något serviceavtal med EA-gruppen utan vi har för närvarande endast ett garantiåtagande från deras sida. Det innbär att garantiärenden hanteras under deras normala arbetstid som är vardagar 07.00-16.00. Skulle man akut behöva åtgärda pumpen utanför denna tid så debiterar de för närvarande 6 000 kr per sådan utryckning. Om pumpen strejkar en helg, och du är mycket restriktiv med tillförsel av vatten/avlopp till pumphuset så kan du kanske vänta ett antal timmar innan du kontaktar EA gruppen under normal arbetstid, för att inte drabbas av kostnaden för en jourutryckning.

Föreningen har införskaffat en utbytespump

De som har tillräcklig kunskap kommer även att kunna låna föreningens utbytespump för att göra eget utbyte i väntan på service.
Kostnad: 500kr
Kontakta någon i styrelsen vid behov

Här är en liten checklista som kan användas innan du kontaktar EA gruppen.

En driftstörning noteras oftast av att larmindikatorn lyser/ljuder i fastigheten. Vid driftstörning kan nedanstående checklista användas vid LPS-installationer.

- Går pumpen? Om pumpen går kontinuerligt (>5 min) utan att stanna dras handsken till pumpen ur apparatlådan.
- Är det spänning fram till apparatlådan? Har en säkring eller jordfelsbrytaren löst ut?
- Går pumpen om tvångskörningsknappen hålls inne?
- Hur låter pumpen? Pumpen skall gå tyst utan ¿buller¿
- Om så önskas kan pumpen lyftas för att kontrollera att inget ovidkommande föremål finns i pumpsumpen.

Vid fel på avloppspumpen kontakta:
EA-gruppen
Kuggstånggatan 1, 721 38 Västerås
www.eagruppen.se
Verkstad: 021-10 24 45
Servicechef Michael Hedman direkt: 021-10 24 46